Greenkeeper Training

Powered by
Translate


assistent greenkeeper

greenkeeper

assistent hoofdgreenkeeper

hoofdgreenkeeper

Inleiding

De golfsector groeit! Dit uit zich niet alleen in het aantal banen, maar ook in het vereiste niveau van het onderhoud van de banen. Door de brancheorganisaties uit de sector is aangegeven, dat de stijging van het vereiste onderhoudsniveau ook hogere eisen stelt aan het opleidingsniveau van greenkeeper en hoofdgreenkeeper. Aangegeven is dat de specialisaties “onderzoek en advies” en “strategisch management” onderdeel dienen te vormen van de opleiding hoofdgreenkeeper. Ook is uitgesproken dat het niveau van de greenkeeper opleiding omhoog moet.

Dit gegeven is aanleiding geweest voor een herijking van de doorlopende opleidingslijn voor betreffende functionarissen. Hierbij is tevens de mogelijkheid onderzocht van modulering van de opleiding greenkeeper en hoofdgreenkeeper.

Het resultaat is als voorstel voor de nieuwe opzet van beide opleidingen voorgelegd aan de stuurgroep en werd enthousiast ontvangen. In dit overleg werd benadrukt, dat naast de ‘management lijn’ ook de ‘vakinhoudelijke verdiepingslijn’ duidelijk moet worden neergezet. Dit als aanbod naar degenen die zich vakinhoudelijk verder willen scholen, maar niet een management positie (zullen) bekleden. De notitie is ook voorgelegd aan de werkgroep.


De nieuwe opzet: upgrading en modulering

De doorlopende leerlijn begint met een module ‘Werken in de groene sector’ voor de Assistent Greenkeeper De module Gras en bodem is opgesplitst in een deel voor de Greenkeeper en Assistent Hoofdgreenkeeper. Het aanbod vanuit het BBL-traject is aan de doorlopende leerlijn toegevoegd.

In figuur 1 is de nieuwe opzet met upgrading en modulering van de opleidingen gevisualiseerd. De in de figuur met cijfers aangeduide modulen worden daaronder met naam genoemd, waarbij de doelgroep, de vereiste ervaring en de intensiteit van de module zijn toegevoegd.. Bij de toelichting op hoofdlijnen worden ook een aantal aanbevelingen geformuleerd. Als voorstel volgt daarna een uitwerking op hoofdlijnen van de inhoud.

De nieuwe opzet gaat ervan uit, dat betreffende functionaris een opleidingsmodule volgt als hij/zij daar aan toe is op basis van zijn functie/taak ontwikkeling. Om voor één van de functiegroepen gediplomeerd te kunnen worden moet over de modulen behorende bij de betreffende functiegroep een eindopdracht worden gemaakt.

De modulen voor de aankomend en vakbekwaam Greenkeeper kenmerken zich door een interactieve opbouw. Dit houdt in dat de onderwerpen die op het niveau van assistent greenkeeper zijn aangeboden een verdieping krijgen op het niveau van greenkeeper. Dit betreft dan met name; het gras, de bodem, de waterhuishouding, het onderhoud van de baan, de communicatie en de persoonlijke bescherming.


Aankomend en vakbekwaam Greenkeeper

1 Module:             Werken in de groene sector

Doelgroep:           VMBO uitstroom assistenten niveau

Ervaring:              geen

Intensiteit en inhoud:  Nader  te bepalen

2 Module:             Baanonderhoud en de sport

Doelgroep:           Aankomend greenkeeper

Ervaring:               0-1 jaar

Intensiteit:            8 bijeenkomsten

Inhoud van de modulen; een toelichting op hoofdlijnen

Aankomend Greenkeeper

Module 2:         Baanonderhoud en de sport:                         

Inhoud:             De golfsport, Gras, bodem en water, Motoren kennis,

Onderhoud van green, tee, fairway, rough en bunker. Verplaatsen holes en teemarkers,

Beroepsvaardigheden en klantgerichtheid

Opmerking:       In deze module staat centraal de toepassing en het gebruik van de verschillende machines voor het onderhoud van de spelonderdelen. De vaardigheid, om met machines te werken wordt door het opleidingsinstituut in samenwerking met het praktijkbedrijf aangeleerd en getoetst.

Ook worden de communicatieve vaardigheden behandeld behorende bij; communiceren met de klant en werken in teamverband.

3 Module:             De natuurlijke omgeving

Doelgroep:           Greenkeeper

Ervaring:               1 jaar

Intensiteit:            6 bijeenkomsten

Inhoud van de modulen; een toelichting op hoofdlijnen

Greenkeeper

Module 3:         De natuurlijke omgeving                                                                   

Inhoud:             Natuurlijke houtachtige en kruiden begroeiingen onder droge, plas-dras en natte omstandigheden, Beplantingen in singels, bos en als solitair, Plantenkennis

Opmerking:       Het betreft zowel de aanleg als het onderhoud. Ook de flora en faunawet wordt in deze module behandeld. Het behalen van de certificaten motorzaag en bosmaaier wordt apart aangeboden en gecertificeerd.

4 Module:             Terreinvoorzieningen

Doelgroep:           Greenkeeper

Ervaring:               1 jaar

Intensiteit:            4 bijeenkomsten

Inhoud van de modulen; een toelichting op hoofdlijnen

Module 4:         Terreinvoorzieningen                                                

Inhoud:             Verhardingen (open-  en half-verhardingen), Onderhoud drainage, Onderhoud sloten en waterpartijen, Duurzaam onderhoud vaste constructies (terreinmeubilair en hekwerken), Materialen kennis, Het uitzetten van het werk

Opmerking:       Bij de verhardingen betreft het zowel de aanleg als het onderhoud. De benodigde landmeetkundige vaardigheden worden hier ook aangeleerd

5 Module:             Gewas-/persoonlijke bescherming

Doelgroep:           Greenkeeper

Ervaring:               2 jaar

Intensiteit:            6 bijeenkomsten

Inhoud van de modulen; een toelichting op hoofdlijnen

Module 5:         Gewas- en persoonlijke bescherming                                    

Inhoud:             Licentie 1: Ziekten en plagen, Opslag en gebruik middelen, Uitvoering bespuiting

B VCA:               Basisveiligheid en persoonlijke bescherming

Opmerking:       Licentie 1 en B VCA kunnen ook elders worden gevolgd. De doelstelling dient te zijn het verantwoord werken op de golfbaan en met de          hulpmiddelen, die gebruikt worden op de golfbaan

                        De specifieke ziekten en plagen op de golfbaan vormen onderdeel van deze module

                        Hierop wordt de cursist getoetst als licentie 1 elders is behaald

6 Module:             Onderhoud grasmat en bemesting

Doelgroep:           Greenkeeper

Ervaring:               2 jaar

Intensiteit:            4 bijeenkomsten

Inhoud van de modulen; een toelichting op hoofdlijnen

Module 6:         Onderhoud gras en bemesting                                                          

Inhoud:            De grasmat van greens, tees en fairways, Grassoorten en –rassen, Grasgroei en ontwikkeling, Mengsels en de onderlinge competitie, Het onderhoudsprogramma en de beregening

                         De bemesting van greens, tees en fairways, Analyse resultaten grond- en bladbemonstering Voedingselementen en meststoffen, Bemestingsprogramma

Opmerking:       Deze module sluit direct aan op module 2 Baanonderhoud. In deze module staan centraal de onderhoudsmaatregelen en de noodzakelijke bemesting voor de groei en ontwikkeling van de gewenste grasmat

7 Module:             Groeiplaats en waterhuishouding

Doelgroep:           Assistent hoofdgreenkeeper

Ervaring:              3 jaar    

Intensiteit:           5 bijeenkomsten

  Inhoud van de modulen; een toelichting op hoofdlijnen

Module 7:         Groeiplaats en waterhuishouding

Inhoud              De opbouw van greens, tees en fairways, Samenstelling toplaag, Eigenschappen bestanddelen

                         De ontwatering en afwatering van de baan, Drainage systemen en materialen,

                         Infiltratie capaciteit, ontwateringscriterium en afvoercapaciteit, Wateroverlast

                         De beregening van greens, tees en fairways, Pomp, leidingen en sproeiers.

                         Beschikbare en benodigde hoeveelheid vocht 

Opmerking:       Voortbordurend op de kennis van de verschillende grassoorten en grondsoorten staan hier centraal het creëren van een goede groeiplaats voor het gras en het zorgen voor een goede kwaliteit van de spelonderdelen. Dit door een goede aanleg of verbetering en door een goed gebruik van het ontwaterings- en watervoorzieningsysteem.

8  Module:            Z org voor mens, milieu en natuur

Doelgroep:           Assistent hoofdgreenkeeper

Ervaring:              3 jaar

Intensiteit:            3 bijeenkomsten

  Inhoud van de modulen; een toelichting op hoofdlijnen 

Module 8:          Zorg voor mens, milieu en natuur                                         

Inhoud:             Arbo wet en regelgeving, Risico inventarisatie, Milieuzorg en Natuurbeheer

De noodzaak van certificering

Opmerking:       De mogelijkheden en verplichtingen m.b.t. arbeidsomstandigheden, het vergroten van de natuurwaarden en het beperken van de milieu belasting staan centraal. Of het proces onder het verkregen resultaat moet worden gestandaardiseerd en eventueel gecertificeerd wordt een bewuste keuze.

9  Module:            Personeel en leidinggeven

Doelgroep:           Assistent. hoofdgreenkeeper

Ervaring:              3 jaar

Intensiteit:           5 bijeenkomsten

  Inhoud van de modulen; een toelichting op hoofdlijnen  

Module 9:         Personeel en leidinggeven                                                    

Inhoud:            Organisatie leer, kwaliteitszorg, Projectmatig werken,

                         Leidinggeven, Gespreks-, rapportage en presentatie technieken

Opmerking:       Het verkrijgen van inzicht in situationeel leiderschap , projectmanagement en de kenmerken van organisaties. Daarbij wordt de vaardigheid verkregen, om in de organisatie met het team projectmatig, klant- en kwaliteitgericht te werken

10 Module:           Beheerplan en werkplan

Doelgroep:           Hoofdgreenkeeper

Ervaring:              4 jaar

Intensiteit:           5 bijeenkomsten

  Inhoud van de modulen; een toelichting op hoofdlijnen   

Module 10:       Beheer- en werkplan                                                              

Inhoud:            Beleiduitgangspunten, Beheerplan voor de baan, Werkplan voor een jaar,

                        Werk uitbesteden, Kosten calculeren, Registreren resultaten en activiteiten,

Wedstrijdklaarmaken van de baan

Opmerking:       Centraal staat het verkrijgen van inzicht in de samenhang van de verschillende plannen en de vaardigheid om een werkplan te maken. Hiermee wordt de vaardigheid verkregen, om een urenbegroting op te maken, kosten calculaties te maken en een offerte aanvraag op te stellen en te beoordelen.

11 Module:           Begroting en budget

Doelgroep:           Hoofdgreenkeeper

Ervaring:              4 jaar

Intensiteit:            5 bijeenkomsten

  Inhoud van de modulen; een toelichting op hoofdlijnen    

Module 11:       Begroting en budget                                                  

Inhoud:             Bedrijfsstructuur en financiële organisatie, Personele- en middelen begroting, Investeringsbegroting, Begroten en budgetteren,

Opmerking:       De financiële verantwoordelijkheid van de hoofdgreenkeeper in zijn organisatie staat in deze module centraal. Hierbij wordt inzicht verkregen in zowel de verantwoordelijkheden bij een commerciële baan als bij een verenigingsbaan en bij een aannemer van uitbesteed werk.

12 Module:           Onderzoek en advies

Doelgroep:           Hoofdgreenkeeper

Ervaring:              5 jaar

Intensiteit:           10 bijeenkomsten

  Inhoud van de modulen; een toelichting op hoofdlijnen    

Module 12:       Onderzoek en advies                                                 

Inhoud:             Grasmat en groeiplaats, Duurzaam beheer en onderhoud van de grasmat,

Monitoren resultaten, Onderzoek problemen, Rapportage en advisering

Opmerking:       Deze module biedt een verdere vakinhoudelijke verdieping. Het verschaft de hoofdgreenkeeper het inzicht en de vaardigheden voor het doen van een gedegen onderzoek en het verstrekken van een onderbouwd advies. Dit om vast te stellen of de grasmat zich naar wens ontwikkelt als resultaat van het onderhoudsregime. En om vast te stellen welke maatregelen er getroffen moeten worden bij problemen in de grasmat, de toplaag en/of de ondergrond

13 Module:           Strategisch management

Doelgroep:           Hoofdgreenkeeper

Ervaring:              6 jaar

Intensiteit:           10 bijeenkomsten

Inhoud van de modulen; een toelichting op hoofdlijnen     

Module 13:       Strategisch management                                                                  

Inhoud:             Trends en ontwikkelingen, Gebruikseisen en beheerkwaliteit, Uitvoering in eigen

 beheer of uitbesteden, Personeel en organisatie, Leiderschap en competenties

Opmerking:       Deze module ondersteunt de hoofdgreenkeeper in zijn verdere ontwikkeling tot strategisch

manager. Op basis van; zicht op nieuwe ontwikkelingen, een heldere visie, een afweging van consequenties m.b.t. de kwaliteit en de financiering maakt hij/zij keuzes.

Door een zelfanalyse en een persoonlijke ontwikkelingsplan groeit hij/zij in het leiderschap.


Nederlandse greenkeepers associatie

www.ngagolf.nl

Landschrijversveld 207   
5403 EP  Uden

Nederland

Voorzitter:  John van Hoesen voorzitter@ngagolf.nl

Opleidingen:  Lucas Simões dos Santos opleidingen@ngagolf.nl


Has Kennistransfer

haskennistransfer.nl

IPC Groene Ruimte

ipcgroen.nl